Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS – AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS, PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS – TEIKIAMI ATSIŽVELGIANT Į VISAS SAM IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ REKOMENDACIJAS IR LAIKANTIS GRIEŽTŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ DĖL COVID-19 PLITIMO.

LIGONINĖJE GALIOJA VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE ŠALYJE AR SAVIVALDYBĖJE YRA NUMATYTI DĖL KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS.

LIGONINĖJE PACIENTŲ LANKYMAS DRAUDŽIAMAS, IŠSKYRUS TERMINALINĖS BŪKLĖS PACIENTUS. NUTRAUKTOS VISOS VANDENS PROCEDŪROS FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIAUS PACIENTAMS.

Informacija apie pažeidimus ligoninėje

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Direktoriaus
2020-08-27 įsakymu Nr. 2-409

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO, TYRIMO IR ASMENS INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie pažeidimus teikimą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje (toliau – Ligoninė) vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais (toliau – vidinis kanalas), jos registravimą, tyrimą, apie pažeidimus pranešusio asmens informavimą ir apsaugos priemones.
2. Aprašo tikslai:
2.1. sudaryti sąlygas asmenims anonimiškai, konfidencialiai pateikti informaciją apie Ligoninės darbuotojų pažeidimus ir nustatyti tokių pažeidimų nagrinėjimo tvarką;
2.2. apsaugoti asmenis, kurie pasinaudojo galimybe pateikti informaciją apie pažeidimus, nuo atsakomųjų priemonių, kurios galėtų būti taikomos dėl asmens informacijos apie pažeidimus pateikimo fakto bei užtikrinti gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą;
2.3. laiku išaiškinti ir ištirti Ligoninės darbuotojų galimai padarytus darbo pareigų pažeidimus ar galimą kitą neteisėtą veiklą;
2.4. užkardyti ir išaiškinti bet kokius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.
3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Asmuo – pranešėjas, taip pat bet kuris kitas asmuo, Aprašo nustatyta tvarka pateikęs informaciją apie pažeidimus.
3.2. Atsakomosios priemonės – atleidimas iš darbo, priekabiavimas, žeminimas, teisinis persekiojimas ar diskriminacija, taip pat bet kokie darbdavio, jo įgalioto asmens, vadovo ar kito aukštesnio pagal pavaldumą asmens inicijuoti asmens darbo sąlygų pakeitimai (pvz., atliekamų funkcijų pakeitimas, darbo užmokesčio sumažinimas, perkėlimas į kitas pareigas), kuriais pabloginama jo padėtis, lyginant su padėtimi iki informacijos pateikimo, ir kurie daromi dėl asmens informacijos pateikimo fakto arba bet kokių kitų neigiamų poveikio priemonių taikymo.
3.3. Informacija apie pažeidimus – asmens, Ligoninei, vidiniu kanalu:
bendruoju pasitikėjimo telefonu su automatiniu atsakikliu Nr. (8 46) 491196, vidiniu Nr. 6169; el. paštu korupcija@jurlig.lt; paliekant žinutę Ligoninės interneto svetainės www.jurlig.lt skyriuje
„Korupcijos prevencija“→ „Kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją“→ „Praneškite apie korupciją“; paštu; asmeniškai informuojant Kompetentingo subjekto darbuotojus, konfidencialiai arba anonimiškai pateikta informacija (prašymas, skundas, pranešimas) apie planuojamą daryti, daromą arba padarytą pažeidimą.
3.4. Kompetentinga institucija – subjektas, kuris pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) priima, pagal kompetenciją nagrinėja arba perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja pranešėjų apsaugos ir pagalbos jiems pagal Įstatymą procesą.
3.5. Kompetentingas subjektas – Ligoninės vadovo įsakymu sudaryta komisija, kuri administruoja vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus bei užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

3.6. Pažeidimas – Ligoninės darbuotojo veikimas ar neveikimas, kuriais pažeidžiamos teisės aktų normos.
3.7. Pranešėjas – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimus Ligoninėje, ir kurį su Ligonine sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, praktikos ir pan.), bei kurį kompetentinga institucija Įstatymo nustatyta tvarka pripažįsta pranešėju.
4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos apraše, Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos apraše, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

5. Asmenys informaciją apie pažeidimą gali pateikti vienu iš šių būdų:
5.1. bendruoju pasitikėjimo telefonu su automatiniu atsakikliu, kurio numeris
nurodytas Ligoninės išoriniame ir vidiniame tinklalapiuose ir skelbiamas skyrių skelbimų lentose;
5.2. elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu korupcija@jurlig.lt ar palikdami žinutę Ligoninės interneto svetainės www.jurlig.lt skyriuje ,,Korupcijos prevencija“ (3.3 p.)
5.3. siųsdami informaciją paštu Ligoninės adresu;
5.4. asmeniškai informuodami Kompetentingo subjekto darbuotojus.
6. Pranešėjas, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą (kuri yra skelbiama Ligoninės intraneto ir interneto svetainėse) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 7 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Įstatymu. Asmuo (išskyrus pranešėją), teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Informacijos apie pažeidimus pateikimo formą (Aprašo 1 priedas) (kuri yra skelbiama Ligoninės intraneto ir interneto svetainėse) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 7 punkte nurodyta informacija.
7. Teikiant informaciją apie pažeidimą, turi būti nurodyta:
7.1. informaciją pagrindžiančios faktinės aplinkybės (kada, kokiu būdu ir koks pažeidimas padarytas ar jį rengiamasi padaryti ir pan., galimi tokio asmens motyvai darant pažeidimą, sužinojimo apie pažeidimą data, aplinkybės ir pan.);
7.2. Ligoninės darbuotojo, apie kurį teikiama informacija, vardas, pavardė ir pareigos, jei informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui šie duomenys yra žinomi, ir kita svarbi informacija, padėsianti identifikuoti galimai pažeidimą padariusį Ligoninės darbuotoją;
7.3. pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, gyvenamosios vietos adresas (arba el. pašto adresas) korespondencijai gauti bei kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti (asmenys, anonimiškai teikiantys informaciją apie pažeidimą, duomenų nurodytų šiame papunktyje neteikia).
8. Esant galimybei, informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo gali pateikti turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius…..

Pilnas informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Paskutinį kartą atanujinta 2020-08-28 15:59:03