Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Diana Kuzmarskienė

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS)

FUNKCIJOS
1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos vadovo įsakymais, darbo sutartimi, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
2. Teisės aktų nustatyta tvaria organizuoja ir atlieka įstaigoje organizuojamus viešuosius pirkimus.
3. Pagal Įstaigos vadovo ar skyriaus vedėjo pavedimus rengia įsakymų, aprašų, taisyklių, reglamentų, sutarčių ar kitų įstaigos lokalinių teisės aktų projektus.
4. Atlieka Viešojo pirkimo komisijos techninio aptarnavimo funkcijas, rašo posėdžių protokolus, rengia pranešimu ir kvietimus tiekėjams.
5. Skelbia informaciją apie vykdomus, įvykdytus pirkimus, įvykdytas sutartis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos tinklapyje.
6. Teikia metodinę pagalbą pirkimų iniciatoriams, organizatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), nustatant prekių paskirtį, paslaugų kategoriją bei kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ), derina pirkimo organizatorių teikiamus mažos vertės pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;
7. Pagal patikrintą ir patvirtintą pirkimo dokumentų medžiagą teikia skelbimus Viešųjų pirkimų tarnybai apie pirkimus, ar apie numatomus pirkimus. Kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu – pateikia kandidatams kvietimus dalyvauti derybose.
8. Atlieka palyginamąją rinkos analizę tikslu įsigyti kuo geresnės kokybės ir už mažiausią kainą paslaugas ir/ar prekes viešojo konkurso būdu ir rengia pagrįstas išvadas.
9. Atlieka pirkimų iniciatorių ar kitų darbuotojų prašymų, dėl prekių ir/ar paslaugų įsigijimo viešojo konkurso būdų, ir kitų viešojo pirkimo procedūrai reikiamų dokumentų analizę ir vertinimą dėl jų atitikmuo teisės aktų reikalavimams.
10. Įstatymų nustatyta tvarka ir viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos nuostatomis apskaičiuoja numatomų viešųjų pirkimų vertes.
11. Rengia prevencines priemones, rekomendacijas įstaigos struktūriniams padaliniams, pirkimų iniciatoriams, darbuotojams, atsakingiems už sutarčių kontrolę, kad vykdant pirkimų procedūras ir/ar viešojo pirkimo sutartis nebūtų pažeidžiami įstatymų reikalavimai.
12. Konsultuoja (žodžiu ar/ir raštu) ligoninės darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.
13. Rengia sutarčių, sutarčių pakeitimo, papildymo ir/ar nutraukimo projektus ir juos teikia derinimui skyriaus vedėjui.
14. Rengia skyriaus darbo, viešųjų pirkimų ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
15. Atlieka tiekėjų ar kitų trečiųjų asmenų pateiktų pasiūlymų, prašymų sudaryti, keisti (papildyti), nutraukti sutartis, įskaitant ir viešojo pirkimo, teisėtumo, pagrįstumo ir naudingumo įstaigai vertinimą (analizę) ir teikia išvadas.
16. Tinkamai parengia pretenzijų, reikalavimų, raštų projektus ir savalaikiai pateikia juos skyriaus vedėjui suderinimui.
17. Vykdydama savo tiesiogines funkcines pareigybes ar gautus pavedimus, savo kompetencijos ribose, parengia atsakymus į fizinių ar juridinių asmenų paklausimus gautus elektroniniu paštu, prieš tai juos suderinusi su skyriaus vedėju.
18. Stebi ir savalaikiai taiko Viešųjų pirkimų įstatymo, poįstatyminių teisės aktų pasikeitimus viešųjų pirkimų srityje ir laiku juos taiko atliekant pirkimų procedūras.
19. Tiesiogiai atsakinga už ir savalaikį skolų išieškojimo iš įstaigai įsiskolinusių fizinių ir juridinių asmenų vykdymą ir raštų ir/ar kitų dokumentų projektų, susijusių su skolų išieškojimu (administravimu) parengimą ir jų išsiuntimą.
20. Pagal pavedima atlieka darbo pareigų pažeidimų tyrimus ir teikia skyriaus vedėjui išvadas suderinimui.
21. Pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją ir užtikrina juose numatytų įsipareigojimų laikymąsi.
22. Vykdo ir kitas Įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens ir/ar skyriaus vedėjo pavestas darbines funkcijas;
23. Teisės aktų nustatyta tvarka kaupia dokumentaciją ir nustatytais terminais bei tvarka perduoda saugojimui į archyvą.
24. Darbe laikosi saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
25. Užtikrina darbui skirtų priemonių tinkamą naudojimą ir saugojimą.
26. Pagal patvirtintą grafiką pasitikrina sveikatą.
27. Atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka už paskirtų užduočių ir rengiamų dokumentų tinkamą parengimą, savalaikį įvykdymą, teisėtumą.

SPECIALIOS UŽDUOTYS
1. Esant paskyrimui dalyvauja darbo grupių, komisijos, projektų rengimo ar vykdymo veikloje.
2. Rašo atsakymus į prašymus, skundus, pretenzijas dėl viešųjų pirkimų organizavimo, pagal pirkimų komisijos išvadas.