Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Medicinos auditorius

MEDICINOS AUDITORIUS

BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1.Medicinos auditorius, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

  1. Turėti medicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  (magistro kvalifikacinį laipsnį)  ir  teisės studijų aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje.

 SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Medicinos auditorius, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

1.Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros vadybą, medicininį auditą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą, licencijavimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. Būti pabaigęs ne mažiau kaip 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

3. Išmanyti nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimą, prevencijos bei rizikos valdymą sveikatos priežiūros įstaigose, žinoti sveikatos draudimo pagrindus, sveikatos teisės pagrindus, medicinos statistikos pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;

4. Žinoti e.sveikatos sistemos veikimo principus;

5. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa ir kt.);

6. Sugebėti  prižiūrėti, tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą.

FUNKCIJOS

Medicinos auditorius vykdo šias funkcijas:

  1. Dalyvauja nustatant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, rengiant dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus;

2. Ruošia vidaus medicininio audito veiklos aprašą;

3. Pagal įstaigos vadovo nustatytus prioritetus sudaro ir teikia vadovui tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;

4. Atlieka planinius vidaus medicininio auditus pagal įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą;

5. Atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus pagal įstaigos vadovo suformuluotas užduotis;

6. Atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7. Organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones;

8. Renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis;

9. Atlieka diagnostikos, gydymo, slaugos protokolų, procedūrų ir kitų kokybės vadybos dokumentų taikymo priežiūrą;

10. Pagal savo kompetenciją nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia įstaigos vadovui, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

11. Įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su institucijomis, kontroliuojan- čiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

12. Analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo veiklą, parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą;

13. Vertina įstaigos sveikatos priežiūros specialistų veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybe;

14. Bendradarbiaujas su teritorinėmis ligonių kasomis ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

15. Bendradarbiauja su Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

16. Tikslina įstaigos licencijas;

3.17.kontroliuoja medicininės dokumentacijos pildymą įstaigoje.

18. Rengia įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikri- nimo veikla;

19. Analizuoja kokybinius įstaigos  rodiklius ir su jais susijusius vertinimo kriterijus:

19.1. pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos;

19.2. kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis.

20. Tvarko paciento duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, vykdant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka.

21. Laikosi profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia, saugo profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.