Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Saulius Mileika

ŪKIO IR TECHNINĖS TARNYBOS VEDĖJAS

REIKALAVIMAI, ASMENINIAI DUOMENYS, PRIVALOMI ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI:
Kvalifikacija: Išsilavinimas: aukštasis universitetinis inžinerinis
Specialybė: statybos inžinerija
Patyrimas:
Mokėjimas: Darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga, civilinė sauga, darbo su kompiuteriu gebėjimai (MS Excel, MS Word, Internet Explorer).

FUNKCIJOS
1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, kitais norminiais dokumentais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais ir direktoriaus įsakymais.
2. Ruošia pavaldžių darbuotojų pareiginius nuostatus, kontroliuoja jų vykdymą.
3. Planuoja, organizuoja Ūkio ir techninės tarnybos darbą, kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbą,
4. Organizuoja šilumos ir karšto vandentiekio tinklų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų eksploataciją ir remontą ligoninėje.
5. Laiku organizuoja slėginių indų techninę patikrą.
6. Vykdo ligoninės transporto priemonių eksploatacijos kontrolę, išduoda kelionės lapus ir veda sunaudoto kuro apskaitą.
7. Kontroliuoja priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos darbą.
8. Kontroliuoja ligoninės pastatų, patalpų eksploataciją ir remontą, gerbūvio įrengimo, aplinkos tvarkymo darbus.
9. Kontroliuoja pavaldžių darbuotojų kvalifikacinių pažymėjimų galiojimo laiką.
10. Kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų vykdymą tarnyboje.
11. Kontroliuoja, kad techniką eksploatuojantys ir prižiūrintys darbuotojai, laikytųsi įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių, saugos darbe ir priešgaisrinių reikalavimų.
12. Organizuoja ligoninės aprūpinimą gaisro gesinimo priemonėmis ir užtikrina efektyvų jų panaudojimą gaisro gesinimui bet kuriuo paros metu.
13. Tinkamai saugo įrenginių, autotransporto priemonių techninę dokumentaciją: instrukcijas, schemas, pasus, pamainų žurnalus, kelionės lapus ir kitus dokumentus.
14. Laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų.
15. Organizuoja mažos vertės pirkimus, numato poreikį ir inicijuoja naujų prekių, paslaugų pirkimą.
16. Derina tarnybos darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atsako už kokybišką dokumentacijos pildymą, savalaikį ataskaitinių dokumentų paruošimą ir pateikimą.
17. Pasirašo visiškos materialinės atsakomybės sutartį.
18. Žino viso jam patikėto turto buvimo vietą ir panaudojimo tikslingumą.
19. Turto, valdomo panaudos sutartimis, pagerinimo ir pertvarkymo darbus pradeda vykdyti tik gavus turto patikėtojo raštišką sutikimą.
20. Teikia buhalterijai prekines bei pinigines ataskaitas už einamą mėnesį iki sekančio mėnesio 5 dienos.
21. Informuoja departamento vedėją apie gręsiantį pavojų materialinių vertybių saugumui.
22. Vagystės ar stichinės nelaimės atveju, apie padarytus nuostolius, nedelsiant informuoja departamento vedėją.
23. Rūpinasi, kad materialinės vertybės būtų laiku remontuojamos, nurašomos. Apie tai raštu informuoja departamento vedėją.
24. Užtikrina, kad jam priskirtos materialinės vertybės būtų tinkamai saugomos, apskaitytos, ilgalaikis materialusis turtas numeruotas, atžymėti pagaminimo metai ir eksploatacijos pradžios data. Saugo materialinių vertybių technines charakteristikas.
25. Neperduoda ir nekeičia turto be departamento vedėjo sutikimo.
26. Darbo vietoje nelaiko jokio neapskaityto turto. Atsiradus neapskaitytam turtui, nedelsiant informuoja departamento vedėją raštu.
27. Užtikrina, kad darbuotojų daiktai nebūtų remontuojami, transportuojami įstaigos lėšomis.
28. Tinkamai vykdo materialinių vertybių buhalterinę apskaitą.
29. Inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas.
30. Nuolatos kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja konferencijose, pasitarimuose įstaigos vadovo nurodymu.
31. Pagal patvirtintą grafiką pasitikrina sveikatą ir kontroliuoja, kad laiku sveikatą pasitikrintų jam pavaldūs darbuotojai.
32. Esant būtinumui, vykdo ir kitas direktoriaus užduotis savo kompetencijos ribose.

SPECIALIOSIOS UŽDUOTYS
1. Įvykus avarijai ar rimtam gedimui, nedarbo metu atvykti į darbą ir organizuoti gedimo likvidavimą.
2. Privalo turėti pažymėjimus: asmens atsakingo už šilumos ūkį, slėginių indų priežiūros meistro, pastatų priežiūrą, įmonės darbuotojų
saugos ir sveikatos tarnybos specialisto, civilinės saugos mokymo, priešgaisrinės saugos kursų
baigimo.