Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Vyresnysis maisto technologas

VYRESNYSIS MAISTO TECHNOLOGAS

FUNKCIJOS:

1. Darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, ligoninės įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, direktoriaus įsakymais ir šiais pareiginiais nuostatais.
2. Atsako už administracinės ir ūkinės veiklos organizavimą Maisto paruošimo skyriuje.
3. Inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras maisto ir kitoms prekėms, paslaugoms ir darbams, kurie reikalingi skyriaus darbui.
4. Kontroliuoja savalaikį maisto prekių tiekimą ir asortimentą.
5. Organizuoja reikalingų maisto produktų, nurodytų valgiaraščiuose, užsakymus.
6. Ruošia patiekalų ir gaminių technologines korteles.
7. Ruošia naujų patiekalų receptūras (technologijų aprašymus), prisilaikant higienos reikalavimų.
8. Kasdien degustuoja visus pagamintus patiekalus ir neleidžia virėjoms realizuoti patiekalų pagamintų pažeidžiant receptūrą bei technologiją.
9. Kontroliuoja, kad pagaminti patiekalai atitiktų technologinėse kortelėse nurodytą sudėtį ir išeigą.
10. Kontroliuoja maisto produktų sandėliavimo taisyklių reikalavimų vykdymą (produktų laikymo kaimynystė, realizacijos terminai ir t.t.).
11. Kontroliuoja, kad būtų laikomasi maitinimui nustatytų finansinių normų.
12. Pildo ir teikia Finansų tarnybai buhalterinius dokumentus, kontroliuoja, kad maisto paruošimo skyriuje būtų pildoma visa reikalinga dokumentacija.
13. Atsako už pakankamą ir geros kokybės maisto produktų kiekio ir asortimento užsakymą iš tiekėjų.
14. Kontroliuoja, kad tiekiami maisto produktai būtų kokybiški, tinkamai sufasuoti, atitiktų sutartyse nurodytų maisto produktų specifikacijas, kainas, maisto produktų pakuotės būtų tinkamai pažymėtos ir reikiamo galiojimo termino.
15. Informuoja vadovybę, jei tiekėjai nevykdo sutartyse numatytų sąlygų ar netiekia sutartyje numatytų maisto produktų.
16. Planuoja kavinės patiekalų gamybą ir remiantis technologinėmis kortelėmis sudaro užsakymus.
17. Užtikrina, kad maisto gamybai būtų naudojami tik kokybiški maisto produktai.
18. Kontroliuoja, kad skyriuje neatsirastų trūkumų dėl neteisėto maisto produktų panaudojimo.
19. Kontroliuoja šaldymo įrenginių temperatūros režimą.
20. Apskaičiuoja turimų įrengimų ir inventoriaus apkrovas, neleidžia dirbti su techniškai netvarkingais įrengimais bei inventoriumi, organizuoja savalaikį jų remontą.
21. Vykdo skyriaus patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus.
22. Sudaro maisto paruošimo skyriaus darbuotojų darbo grafikus, kasmetinių atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
23. Pasirašo visiškos materialinės atsakomybės sutartį.
24. Instruktuoja ir kontroliuoja kaip skyriaus darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.
25. Kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo drausmę, apie darbo drausmės pažeidimus nedelsiant informuoja ligoninės vadovybę.
26. Žino viso jai patikėto turto buvimo vietą ir panaudojimo tikslingumą.
27. Veda materialinių vertybių apskaitą atskirai pagal turto rūšis. .
28. Informuoja ligoninės vadovybę apie gresiantį pavojų materialinių vertybių saugumui.
29. Vagystės ar stichinės nelaimės atveju, apie padarytus nuostolius, nedelsiant informuoja ligoninės vadovybę.
30. Rūpinasi, kad materialinės vertybės būtų laiku remontuojamos, nurašomos. Apie tai raštu informuoja ligoninės vadovybę.
31. Seka, kad materialinės vertybės būtų dokumentuotos, ilgalaikis materialusis turtas numeruotas, atžymėti pagaminimo metai ir eksploatacijos pradžia. Saugo materialinių vertybių technines charakteristikas.
32. Neperduoda ir nekeičia turto be vadovybės sutikimo.
33. Įstaigoje nelaiko jokio nedokumentuoto turto. Atsiradus nedokumentuotam turtui, nedelsiant informuoja vadovybę raštu.
34. Žino, kokie asmeniniai daiktai randasi įstaigos patalpose. Jų sąrašą ir atsiradimo priežastį pateikia vadovybei.
35. Seka, kad darbuotojų daiktai nebūtų remontuojami, transportuojami įstaigos lėšomis.
36. Užtikrina, kad maisto paruošimo skyriaus darbuotojai savalaikiai pasitikrintų sveikatą.
37. Pastoviai kelia kvalifikaciją
38. Vykdo kitus tiesioginio vadovo, direktoriaus nurodymus savo kompetencijos ribose.

SPECIALIOS UŽDUOTYS
1. Teikti pasiūlymus darbo organizavimo ir darbo sąlygų gerinimo klausimais.