Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Vyresnysis specialistas viešiesiems pirkimams

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS)

FUNKCIJOS

1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos vadovo įsakymais, darbo sutartimi, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka įstaigoje organizuojamus viešuosius pirkimus.
3. Siūlo ir rengia ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento pakeitimų, papildymų projektus, atlieka Viešojo pirkimo komisijos techninio aptarnavimo funkcijas, rašo posėdžių protokolus, rengia pranešimu ir kvietimus tiekėjams.
4. Skelbia informaciją apie vykdomus, įvykdytus pirkimus, įvykdytas sutartis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos tinklapyje.
5. Teikia metodinę pagalbą pirkimų organizatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), nustatant prekių paskirtį, paslaugų kategoriją bei kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ), derina pirkimo organizatorių teikiamus mažos vertės pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
6. Įstatymų nustatyta tvarka ir viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos nuostatomis apskaičiuoja numatomų viešųjų pirkimų vertes.
7. Rengia ir teikia visų per finansinius metus atliktų pirkimų ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
8. Rengia prevencines priemones ligoninės struktūriniams padaliniams, kad vykdant pirkimų procedūras nebūtų pažeidžiami Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai.
9. Teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Įstaigos vadovo įsakymų, sutarčių ar kitų teisės aktų projektų, susijusiems su įstaigos viešaisiais pirkimais, vykdymu.
10. Konsultuoja (žodžiu ar/ir raštu) ligoninės darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
11. Stebi ir savalaikiai taiko Viešųjų pirkimų įstatymo, poįstatyminių teisės aktų pasikeitimus viešųjų pirkimų srityje ir laiku juos taiko atliekant pirkimų procedūras.
12. Pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.
13. Pagal patikrintą ir patvirtintą pirkimo dokumentų medžiagą teikia skelbimus Viešųjų pirkimų tarnybai apie pirkimus, ar apie numatomus pirkimus. Kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu – pateikia kandidatams kvietimus dalyvauti derybose.
14. Savo kompetencijos ribose rengia ir derina sutarčių, sutarčių pakeitimo, papildymo ir/ar nutraukimo projektus su skyriaus vedėju.
15. Rengia pretenzijas, raštus ir/ar jų projektus dėl įsipareigojimų, kylančių iš sutarčių, vykdymo.
16. Skelbia informaciją apie vykdomus ir jau įvykdytus pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos tinklapyje.
17. Vykdo ir kitas Įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens ir/ar skyriaus vedėjo pavestas darbines funkcijas.
18. Teisės aktų nustatyta tvarka kaupia su viešaisiais pirkimais susijusią dokumentaciją ir nustatytais terminais perduoda saugojimui į archyvą.
19. Darbe laikosi saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
20. Pagal patvirtintą grafiką pasitikrina sveikatą.
21. Atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka už paskirtų užduočių ir rengiamų dokumentų tinkamą parengimą, savalaikį įvykdymą, teisėtumą.