Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Žilvinas Kiaušas

TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJAS-TEISININKAS

REIKALAVIMAI, ASMENINIAI DUOMENYS PRIVALOMI ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI

Kvalifikacija teisininkas Išsilavinimas aukštasis universitetinis socialinių mokslų srities, teisės
krypties
Specialybė teisininkas
Patyrimas: Ne mažesnis kaip 5 metų teisinio ir vadovavimo darbo stažas, atstovavimo teismuose ir procesinių dokumentų rengimo patirtis, užsienio kalba, darbas su kompiuteriu (MS Word, MS Outlook, Internet Explorer), sugebėjimas savarankiškai atlikti pavestą darbą
Mokėjimas: Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisinius aktus, viešąjį administravimą, darbo santykius ir valstybės tarnybą, civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso normas ir kitus teisės aktus; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, mokėti naudotis informacinėmis sistemomis
Specialieji reikalavimai: Būti neteistam ar nebaustam už tyčinius ar korupcinius nusikaltimus, baudžiamuosius nusižengimus .

FUNKCIJOS
1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos įstatais, darbo sutartimi, šiais pareiginiais nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Kontroliuoja, kad jam žinoma įstaigos veikla nepažeistų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
3. Organizuoja Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus darbą:
3.1. planuoja, organizuoja, ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;
3.2. rengia ir teikia Įstaigos vadovui skyriaus nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, skyriaus veiklos ataskaitas;
3.3. analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstaigos, skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
3.4. vertina skyriaus darbuotojų darbinę veiklą;
3.5. rengia ir teikia Įstaigos vadovui įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais.
4. Siekdamas užtikrinti Įstaigos priimamų sprendimų teisėtumą visose Įstaigos veiklos srityse:
4.1. konsultuoja Įstaigos vadovybę ir kitus darbuotojus, teisniais klausimais, susijusiais su Įstaigos įgyvendinamos funkcijomis;
4.2. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus, derina juos teisės aktų nustatyta tvarka;
4.3. dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtų funkcijų klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
4.4. Įstaigos vadovo pavedimu organizuoja teisės aktų, sutarčių projektų, kitų teisinių dokumentų rengimą;
4.5. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja rašytinių klausimų, paklausimų, taip pat kitų asmenų pareiškimų nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų jiems parengimą;
4.6. siekdamas užtikrinti Įstaigos, kaip teismo proceso dalyvio, dalyvavimą civilinėje, administracinėje ir baudžiamojoje byloje ir tinkamą Įstaigos interesų gynybą atstovauja teismuose ir kitose teisėtvarkos institucijose.
5. Tinkamai saugo jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda įstaigos archyvui.
6. Laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.
7. Pagal patvirtintą grafiką pasitikrina sveikatą.
8. Laiko paslaptyje komercinę ir tarnybinę įstaigos informaciją.
9. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pavedimus.

SPECIALIOSIOS UŽDUOTYS

1. Nuolat gilinti teisės, vadybos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją.
2. Tausoti įstaigos nuosavybę.