Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Privatumo politika

PATVIRTINTA
Klaipėdos jūrininkų ligoninės
Direktoriaus
2019 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 2-564

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau — Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų (toliau — Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, įtvirtina Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės įregistravimo asmens duomenų valdytoju tvarką.
 2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis:
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau — ADTAĮ);
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo ir registruotų duomenų valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu „Dėl asmens duomenų valdytojų valstybės registro reorganizavimo, registro nuostatų ir asmens duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tvarkos patvirtinimo“;
  • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1 T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 2016/679
  • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 1. Taisyklės taikomos tvarkant Duomenų subjekto duomenis automatiniu būdu, taip pat ir neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: pacientų medicinius dokumentus, kartotekas, bylas, sąvadus ir kita. Taisyklės taip pat nustato Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis.
 2. Taisyklių reikalavimai privalomi visiems Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojams (toliau – Darbuotojai), kurie tvarko Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Šios Taisyklės taip pat taikomos ir tretiesiems asmenims, kurie teikdami, parduodami Ligoninei paslaugas ir/ar prekes  sužino ir tvarko Ligoninės turimus (valdomus) asmens duomenis.
 3. Duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Į. k. 191340469, buveinės adresas: Liepojos g. 45, Klaipėda (toliau – Ligoninė). 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Į. k. 191340469, buveinės adresas: Liepojos g. 45, Klaipėda;
 3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 4. Duomenų subjektas – Darbuotojai, pacientai ir kiti fiziniai asmenys, kurių duomenis tvarko Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė;
 5. Duomenų tvarkytojas – subjektai, kurie tvarko Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės valdomus Asmens duomenis pagal Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės nurodymus ir vadovaujantis sudarytomis paslaugų teikimo sutartimis.
 6. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse);
 7. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas);
 8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTAĮ ir/ar BDAR.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Asmens duomenis, privalo:
  • Asmens duomenis tvarkyti teisėtai, vadovaujantis teisės viršenybės, sąžiningumo ir skaidrumo principais;
  • Duomenis rinkti aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais, jų toliau netvarkyti, jei tai prieštarauja teisės aktams ar yra nesuderinama su Ligoninės tikslais;
  • Renkant ir tvarkant Asmens duomenis, laikytis tikslingumo, proporcingumo ir duomenų kiekio mažinimo principų, nereikalauti iš pacientų, kitų interesantų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi (būtini), nekaupiami ir netvarkyti perteklinių duomenų;
  • Užtikrinti Asmens duomenų tikslumą ir, atsiradus poreikiui, juos atnaujinti;
  • Paaiškėjus, kad Asmens duomenys netikslūs, neišsamūs, jų tvarkymą nedelsiant sustabdyti ir per trumpiausius protingus terminus ištaisyti, papildyti arba, tam esant pagrindui, sunaikinti;
  • Asmens duomenis tvarkyti tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga konkretiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
  • Asmens duomenis saugoti tokiais terminais ir apimtimi, kiek tai yra būtina arba reglamentuoja teisės aktai, bet ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  • Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto, perteklinio duomenų rinkimo ir/ar tvarkymo, jų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
  • Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali, taip pat ir po paciento mirties. Informacija apie pacientą tretiesiams asmenims gali būti teikiama, tik laikantis įstatymų nustatytos tvarkos.
 2. Asmens duomenis saugoti teisės aktų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Asmens duomenys Įstaigoje tvarkomi šiais tikslais:

16.1. Darbuotojų – vidaus administravimo tikslu;

16.2. Pacientų – medicininių paslaugų teikimo tikslu;

16.3. Turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).

 1. Ligoninei tvarkant duomenis Taisyklių 16.1. p. nurodytu tikslu, iš darbuotojų yra renkami ir tvarkomi tokie jų Asmens duomenys, kurie yra būtini darbo sutarties su jais sudarymo, tinkamo funkcinių pareigybių vykdymo ir nutraukimo tikslu (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie išsilavinimą, profesinę patirtį, kvalifikaciją, pareigas, darbo užmokestis, banko sąskaitos numeris, dirbtas laikas, sukauptos, panaudotos atostogos, šeimyninė padėtis, pilietybė, sveikatos būsena).
 2. Ligoninei tvarkant duomenis Taisyklių 16.1. p. tikslu, Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto. Duomenų subjektas yra pats atsakingas už Asmens duomenų, teikiamų Ligoninei, teisingumą ir tikslumą. Šių duomenų Ligoninė neperduoda jokiems duomenų gavėjams, išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kai toks perdavimas sąlygotas teisės aktų ar teismo, kitos institucijos privalomo sprendimo. Darbuotojų duomenys yra saugomi sutinkamai su teisės aktų nustatytais reikalavimais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė).
 3. Ligoninei tvarkant duomenis Taisyklių 16.2 p. tikslu, iš pacientų yra renkami ir tvarkomi pacientų Asmens duomenys, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 1 dalies b, c, g, h, i, j punktais.
 4. Ligoninei tvarkant duomenis šių Taisyklių 16.2. p. tikslu, šie duomenys gaunami iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodros“), Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybos, draudimo bendrovių ir kitų trečiųjų asmenų. Ligoninė, duomenis apie pacientus, gali teikti tik griežtai lakantis teisės aktuose nustatytos tvarkos.
 5. 21. Ligoninei tvarkant duomenis 16.3 p. nurodytu tikslu, tvarkomas tik vaizdas (be garso) iš įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų, patenkantis į šių kamerų stebėjimo diapazoną. Šiuos duomenis valdo ir tvarko Ligoninė. Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 20 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami. Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybėms institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus arba toks pateikimas yra susijęs su Įstaigos teisių bei pareigų užtikrinimu ir nepažeidžia šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pacientai, darbuotojai, lankytojai apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečią teritoriją) yra informuojami matomoje vietoje patalpintaisinformaciniais pranešimais (skelbimais, lipdukais ir pan.). Darbuotojai, susipažindami su šiomis Taisyklėmis, patvirtina ir tai, jog jie supranta ir yra tinkamai informuoti apie Ligoninės teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą, jo tikslą, duomenų saugojimo laiką ir kitą su tuo susijusią aktualią informaciją.

V SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Duomenų valdytojo – Ligoninės, asmens duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės, vykdymo funkcijos, numatytos šiame apraše ir Informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus įsakymu 2016 m. liepos 14 d. Nr. 2-450, (toliau — Nuostatai).
 2. Ligoninė turi teisę:
  • Rengti ir priimti, keisti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą;

22.2   Įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;

22.3   Konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir kitomis institucijomis, siekiant užtikrinti kuo tinkamesnį (kokybiškisnį) ir skaidresnį Asmens duomenų tvarkymą;

 1. Duomenų valdytojas turi šias pareigas ir funkcijas:
  • Užtikrinti, kad būtų laikomasi ADTAĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų tvarkymą;
  • Įgyvendinti duomenų subjekto teises ADTAI ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
  • Užtikrinti tinkamas asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines Asmens duomenų saugumo priemones;
  • Tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
  • Vertinti poveikį duomenų apsaugai;

23.6   Skirti Asmens duomenų apsaugos pareigūną;

 • Skirti už Asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį;

23.8   Pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą;

23.9   Analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumo užtikrinimui;

23.10   Teikia metodinę, prevencinę pagalbą darbuotojams, pacientams ir tretiesiems asmenims asmens duomenų tvarkymo tikslais;

23.11   Organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;

23.12   Vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Duomenų subjektai turi teisę:

24.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

24.2. Pateikti motyvuotą prašymą Ligoninei susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius)

metus. Taip pat gauti dokumentų, kuriuose yra jų Asmens duomenys, kopiją (-as). Šiame punkte paminėtų dokumentų pateikimas pacientui (jų atstovams) gali būti ribojamas tik įstatymo nustatyta tvarka;

24.3. Reikalauti ištaisyti, papildyti sunaikinti savo Asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą šių taisyklių 15.1 – 15.3 punktuose nustatytais atvejais,  išskyrus saugojimą;

24.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, jeigu tam nėra teisinio pagrindo ar įstatymo reikalavimo;

24.5. Įstatymo nustatytais atvejais reikalauti perkelti Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Duomenų subjektui (16.1 ir 16.3 punktuose nustatytais atvejais ir tik tuos duomenis, kuriuos Ligoninei pateikė pats Duomenų subjektas);

24.6. kreiptis į Asmens duomenų priežiūros institucijas;

24.7. Teisės aktų ir šio aprašo nustatyta tvraka atšaukti duotą sutikimą, jei Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

 1. Ligoninė, gavusi Duomenų subjekto prašymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, suteikia sekančią informaciją nurodydama:

25.1. Ligoninės pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;

25.2. Asmens duomenų apsaugos pareigūno ar kito įgalioto darbuotojo kontaktinius duomenis;

25.3. Kokiais tikslais ir teisiniu pagrindu tvarkomi Duomenų subjekto Asmens duomenys;

25.4. Kokiems kitiems tretiesiems asmenims buvo perduoti jo Asmens duomenys ir kokiu pagrindu;

25.5. Asmens duomenų saugojimo terminai ir pagrindai, taikomi tam terminui nusakyti;

25.6. Kitą prašomą  ar Asmens duomenų subjektui būtiną žinoti informaciją (pvz. duomenų gavimo šaltinus, kokius savo Asmens duomenis Duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, apimtis, kad būtų užtikrintas teisingas Asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant Duomenų subjekto teisių).

 1. Ligoninė užtikrina, kad Duomenų subjektams įgyvendinant savo teisę į jo Asmens duomenų perkeliamumą, būtų perkeliami tik tie duomenys ir toje apimtyje, kurie tvarkomi sutarties, paties Asmens duomenų subjekto sutikimo ar teisės aktų nustatytu pagrindu. Punkte nurodyti Asmens duomenys Duomenų subjektui pateikiami susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 2. Ligoninė, privalo:

27.1. Sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti šių Taisyklių VI skyriuje nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus;

27.2. Duomenų subjektai dėl šių Taisyklių VI skyriuje nurodytų teisių įgyvendinimo, pateikia rašytinį prašymą Ligoninei;

27.3. Ligoninė privalo užtikrinti, kad visa reikalinga informacija Duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai;

27.4. Duomenų subjektui atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei duomenis teikti Duomenų subjektui atsisakoma, jam turi būti pateiktas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl jo prašymo nevykdymo.

 1. Ligoninė privalo ne vėliau kaip per 5 dienas informuoti duomenų gavėjus apie Duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus Asmens duomenis, sustabdytus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Duomenų subjektui informacija apie jo prašomus Asmens duomenis teikiama neatlygintinai. Duomenų subjektui akivaizdžiai piktnaudžiaujant savo teisėmis ir nepagrįstai pakartotinai teikiant prašymus suteikti informaciją, išrašus, dokumentus, tokios informacijos, išrašų, dokumentų kopijų teikimas Duomenų subjektui apmokestinamas, vadovaujantis teisės aktų ir/ar Ligoninės nustatytais įkainiais.

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKA

 1. Asmens duomenų saugumo pažeidimas yra laikomas toks pažeidimas, dėl kurio tyčia, netyčia arba bet kokiais kitais neteisėtais veiksmais būtų:

30.1. Sunaikinami, prarandami, pakeičiami Asmens duomenys;

30.2.  Pažeidžiant teisės aktus, įskaitant šį Aprašą, atskleidžiami Asmens duomenys;

30.3.Asmenys, neturintys tam teisės, gautų prieigą prie Asmens duomenų.

 1. Jei dėl įvykdyto asmens duomenų atskleidimo (toliau – Incidentas) kyla pavojus Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, darbuotojas apie tai informuoja duomenų apsaugos pareigūną, kuris nedelsiant, bet ne vėliau nei kaip per 72 val. praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie įvykusį incidentą užpildant atitinkamą formą (Priedas 1). Kilus pavojui Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, informacija apie įvykusį incidentą nedelsiant taip pat turi būti pateikta Duomenų subjektams.

VIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS Į TREČIĄSIAS VALSTYBES AR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS TVARKA

 1. Ligoninė, prieš pradėdama asmens duomenų perdavimą į trečiasias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms, taikant tinkamas apsaugos priemones, turi gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.
 2. Ligoninė, siekdama gauti Leidimą, Inspekcijai turi pateikti:
 • Prašymą išduoti Leidimą (Priedas 2);
 1. Priklausomai nuo to, kokiu pagrindu perduodami asmens duomenys:

34.1 Ligoninėsir duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo arba asmens duomenų gavėjo trečiojoje valstybėje arba tarptautinės organizacijos sutarčių sąlygas (ar jų patvirtintas kopijas);

34.2 Valdžios institucijų arba įstaigų tarpusavio administracinius susitarimus (ar jų patvirtintas kopijas), kuriuose numatomos vykdytinos ir veiksmingos duomenų subjektų teisės.

 1. Prašymą pasirašo duomenų valdytojas, duomenų valdytojo (juridinio asmens) vadovas ar jų įgaliotas asmuo. Prie Prašymo pridedami atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar jų patvirtintos kopijos, kai Prašymą teikia duomenų valdytojo atstovas.
 2. Ligoninė atsako už pateiktos informacijos tikslumą ir teisingumą.
 3. Prašymą Ligoninė pateikia raštu (Inspekcijoje, paštu, naudojantis elektronine pašto siuntų pristatymo sistema), elektroninių ryšių priemonėmis pasirašytą duomenų valdytojo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu arba per Inspekcijos elektroninių paslaugų teikimo portalą.
 1. Inspekcija Leidimą išduoda arba atsisako jį išduoti išnagrinėjusi Prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodytą informaciją.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Su šiomis Taisyklėmis visi Ligoninės Darbuotojai susipažįsta ir tai patvirtina pasirašytinai.

 1. Darbuotojai, kurie atsakingi už asmens duomenų tvarkymą, arba darbuotojų atliekamos funkcijos sudaro galimybę sužinoti asmens duomenis, privalo vykdyti šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.
 2. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei periodiškumą, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, Taisyklių peržiūrėjimo, atnaujinimo pagal poreikį iniciavimą ir šių veiksmų atlikimo kontrolę yra atsakingas Ligoninės Asmens duomenų apsaugos pareigūnas.
 3. Taisyklių netinkamas vykdymas ar nevykdymas pripažįstamas darbo pareigų pažeidimu arba, atitinkamai pagal kilusias pasekmes, grubiu darbo pareigų pažeidimu, už kurių padarymą darbuotojai atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

Priedas Nr. 1 

Priedas Nr. 2 

 

 

Paskutinį kartą atanujinta 2019-09-26 08:44:50