Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas

PROJEKTO LOGOTIPAS
PROJEKTO BŪSENA Įgyvendintas

PROJEKTO SANTRAUKA

Projektas bendrai finansuojamas iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-UM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Didelės energijos išteklių sąnaudos ir išlaidos už ener-giją, gyvenimo ir darbo sąlygų komforto stygius, nuolat didėjančios energijos kainos lėmė tuometinės VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės administracijos sprendimą ieškoti finansavimo šaltinių ir galimybių modernizuoti valdomus pastatus ir vidaus inžinerines sistemas. Kone prieš penkmetį iniciuotas projektas „Viešosios įstaigos Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas“. Pagrindinis įgyvendinto projekto tikslas – didinti energijos ir energijos išteklių vartojimo bei vidaus energetinių sistemų veikimo efektyvumą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento (buvusios VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės) pastatuose. Dėka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuoto projekto rekonstravus Psichiatrijos departamento gydymo, valgyklos ir skalbyklos pastatus adresu Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės r., įdiegtos modernios technologijos kaip rekuperatorinis vėdinimas, modernizuotas apšvietimo, karšto vandentiekio ir šildymo sistemos. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės lėšomis papildomai įrengta gaisrinė signalizacija, pastatui lD2p gruntinio vandens pažeminimui įrengtas pamatų drenažas, atliktas dalinis vidaus patalpų remontas. Taip siekiama žymiai sumažinti išlaidas už energijos ir jos išteklių sąnaudas, pagerinti pastatų fizikinę būklę bei estetinę išvaizdą, užtikrinti gyventojų ir darbuotojų gyvenimo ir veiklos komfortines aplinkos sąlygas. Rekonstravus Psichiatrijos departamento pastatus, šiuo metu patalpų mikroklimatas žymiai pagerėjo ir atitinka komfortines gyvenimo bei darbo sąlygas. Gyventojai ir darbuotojai gali nesirūpinti nuolatiniu aplinkos oro kokybės gerinimu dažnai varstant langus ar duris. Rekonstruotose patalpose tiekiamo ir šalinamo oro kiekis reguliuojamas automatizuotai, panaudojant rekuperatorius, atgaunama dalis šilumos energijos iš po rekuperatorių išmetamo oro. Dėl to efektyviau vartojami energijos ištekliai, taupomos lėšos išlaidoms už energijos sąnaudas apmokėti. Patalpose pakanka gaivaus ir šilto oro. Santykinė oro drėgmė palaikoma normų ribose patalpos nedrėksta, nesusidaro pelėsiniai grybeliai. Pastatuose numatytos šildymo ir vėdinimo sistemos užtikrina, kad eksploatuojant patalpas būtų racionaliai naudojama energija, kad visose pastatų patalpose arba jų vidaus darbo aplinkoje būtų galima palaikyti norminius mikroklimato parametrus. Temperatūra patalpose reguliuojama automatizuotai dėka modernizuotų šilumos punktų, kuriuose įrengti automatizuoto reguliavimo mazgai su programuojamais valdikliais.
Priklausomai nuo patalpoms šildyti tiekiamo šilumnešio parametrų, darbo grafiko ir klimatinių išorės oro sąlygų, šilumos punktuose automatizuotai reguliuojama patalpoms šildyti tiekiamo šilumnešio temperatūra. Tokiu būdu šildymo ir vėdinimo sistemos nedarbo metu gali veikti sumažintu apkrovimu, efektyviai naudojant energijos išteklius. Atskirose patalpose reguliavimui prie šildymo prietaisų sumontuoti termostatiniai šilumnešio reguliavimo ventiliai. Šildymo sistemose ant atšakų ir prie kolektorių įrengta uždaromoji ir hidraulinio sureguliavimo armatūra. Tokiu būdu modernizuota sistema užtikrins savalaikį sistemos reguliavimą ir eksploatavimą Šilumos tiekimo sistemose prie vėdinimo sistemų oro tiekimo dalies sumontuoti šilumos reguliavimo mazgai su automatizuotai valdomais trijų eigų vožtuvais, kurie reguliuos tiekiamo šilumnešio temperatūrą kiekvienam įrenginiui atskirai, pagal poreikį, apkrovimą. Vėdinimo sistemomis aptarnaujamos 1 t 3 aukštų patalpos. Racionaliam pastatų inžinerinių sistemų darbui numatyta galimybė sumažinti 50 proc. ar visai išjungti atskiromis ortakių atšakomis tiekiamo arba šalinamo oro kiekį. Tuo tikslu ortakių atšakose į atskirus aukštus vėdinimo įrenginiuose ar aukštuose prie vertikalių vėdinimo kolektorių yra numatytos kintamo oro srauto sklendės su elektrinėmis pavaromis, kartu automatizuotai reguliuojančios vėdinimo sistemos našuma.

Gyventojai ir administracijos darbuotojai gali džiaugtis rekonstruota karšto vandentiekio su recirkuliacija, sistema. Karštas vanduo, vandens ėmimo vietose yra pastoviai. Nereikalinga laukti kol pratekės vamzdynuose nusistovėjęs, atšalęs karštas vanduo, taip didinant išlaidas už suvartotą vandens kiekį ir energiją, reikalingą vandens pašildymui.

Atnaujinta pastatų vidaus apšvietimo sistema užtikrina norminį ir komfortinį apšviestumą patalpose. Pagal galiojančius šiuolaikinius reikalavimus įrengta pastatų priešgaisrinė sistema.

Pastatų išorės sienos apšiltintos iš išorės panaudojant 120 mm storio akmens vatos plokštes. Sienų cokolinės dalys apšiltintos panaudojant 100 mm storio putų polis-tireną. Sutapdintų stogų perdanga apšiltinta panaudojus 160 mm storio putų polistireno ir 20 mm storio akmens vatos plokštes. Sutapdintų stogų konstruktyvuose pakeistos įlajos su pašildymu elektra. Rekonstravus pastatą apšiltinant atitvaras iš išorės, atitvarų šiluminė varža tenkina visus šiuo metu galiojančius norminius reikalavimus, o tai sąlygoja didelius šilumos energijos taupymus, racionalų energijos vartojimą. Apšiltintos išorės sienos, stogai, pakeista susidėvėjusi sutapdinto ir šlaitinių stogų danga, pakeisti pasenę ir susidėvėję langai bei lauko durys pagerina ne tik pastatų atitvarų fizikinę būklę, bet ir estetinį vaizdą, padidina atitvarų šiluminę varžą, žymiai taupo energijos sąnaudas pastatų šildymui, vėdinimui ir apšvietimui. Komfortines sąlygos patalpose gerina pacientų gyvenimo, svečių lankymosi ir personalo darbo sąlygas. Pagerinus pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų energetines charakteristikas pagerės Psichiatrijos departamento pastatų eksploatavimas, patalpų mikroklimatas pacientams ir personalui. Tokiu būdu bendrai pagerės teikiamų paslaugų kokybė, kas leis užtikrinti projekto tęstinumą ateityje.

Pagerinus energijos vartojimo efektyvumą pastatuose bus užtikrintas racionalus energijos išteklių ir patalpų naudojimas, pacientų ir darbuotojų palankus aplinkos mikroklimatas. Šiuo projektu mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Psichiatrijos departamento teikiamos paslaugos yra reikalingos apskrityje, todėl įstaigos paklausa ir veiklos pobūdis rekonstravus pastatus nepasikeis. Teikiamos paslaugos bus atviros ir prieinamos visiems nekreipiant dėmesio į asmens lytį, amžių ar socialinę padėtį. Įgyvendintas projektas ateityje sudaro vienodas sąlygas naudojimuisi projekto rezultatais vyrams ir moterims. 2009-04-30 pradėtos įgyvendinamo projekto finansuojamos veiklos, kurių pabaiga numatyta 2012-07-31. Projektui skirtas finansavimas sudaro 7 999 422 Lt, iš kurių ES dalis yra 6 799 508,7 Lt. Įvertinus projektui skirtas lėšas ir nuosavas lėšas, bendra projekto vertė sudaro apie 9,5 mln. litų.

Statinių rekonstrukcijos generalinis rangovas UAB „Ranga“, subrangovai: UAB „Saugos sprendimai“, IĮ Statybos firma „Seisa“. Statinių rekonstrukcijos techninio projekto rengėjas UAB „Pramprojektas“, darbo projekto rengėjas UAB „LEZ projektų valdymas“, statinio projekto ir tech.prižiūrėtojas:UAB „SDG“.

 

Paskutinį kartą atanujinta 2014-03-21 12:05:15