Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Patalpų nuomos konkursas

VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS VIEŠO KONKURSO SKELBIMAS DĖL NEGYVENAMŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE, ADRESU LIEPOJOS G. 45, KLAIPĖDA, NUOMOS

 Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Nuomotojas), skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, adresu Liepojos g. 45, Klaipėda, (unikalus Nr. 2199-2015-3018, pavadinimas pastatas-gydykla, pastato pažymėjimas plane – 1D8b), farmacinei veiklai (vaistinei) vykdyti viešą konkursą.

Bendras patalpų plotas 120,71 kv. m. Patalpų indeksai – 1-95 (bendras plotas – 19,72 kv. m), 1-97 (bendras plotas – 58,27 kv. m), 1-187 (bendras plotas – 13,08 kv. m), 1-287 (bendras plotas – 1,21 kv. m), 1-99 (6,0 kv. m), 1-179 (10,74 kv. m), 1-22 (11,69 kv. m).

Konkurse išnuomojamos patalpos skirtos farmacinei veiklai (vaistinei) vykdyti. Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis „Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524, Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Patalpų pradinis nuompinigių dydis – 2,61 su PVM euro už kv. m per mėnesį. Į šią sumą neįskaičiuojami komunalinei ir eksploataciniai mokesčiai. Konkurso laimėtojas privalės pasirašyti su VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligonine sutartį dėl komunalinių ir eksploatacinių paslaugų tiekimo.

Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį/ketvirtį, prieš prasidedant mėnesiui/ketvirčiui, bet ne vėlia kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos/einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos), pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas. Nuomininkas už kitas jam teikiamas paslaugas atsiskaito pagal atskirą susitarimą su nuomotoju.

Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Patalpos išnuomojamos 10 (dešimčiai) metų.

Konkurso dalyvių registravimas vyks VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, adresu Liepojos g. 45, Klaipėda, 4 kab., komisijos narys ekonomistė Žaneta Šakinienė, tel.: 8 46 491012, el. paštas: zsakiniene@jurlig.lt. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos ir pretendentai registruojami iki 2015 m. balandžio 2 d., 10.00 val. Paraiškų atitikimą paskelbtoms konkurso sąlygoms ir pasliūlytą kainą komisija įvertina ir skelbia 2015 m. balandžio 8 d. VšĮ Jūrininkų ligoninės internetiniame puslapyje. Pretendentai po konkurso rezultatų paskelbimo per 3 (tris) darbo diena turi teisę pateikti pretenzijas dėl konkurso sąlygų. Nurodytu terminu negavus pretenzijų, komisija patvirtina konkurso laimėtoją ir jam išsiunčia pakvietimą pasirašyti nuomos sutartį.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą į banko sąskaitą LT117300010000301625 iki komisijos posėdžio pradžios. Pradinis įnašas lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (t.y. 2,61 euro x 120,71 kv. m. x 3 (mėn.)═ 945,16 euro su PVM), nurodant gavėją VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, įmonės kodas 191340469 ir tikslinę paskirtį “Patalpų nuomos konkursas”. Konkurso laimėtojui pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Nelaimėjusiems konkurso dalyviams šis pradinis įnašas bus grąžintas per 3darbo dienas nuo konkurso laimėtojo paskelbimo datos.

Asmuo atsakingas už turto apžiūrą, komisijos narė, inžinierė pastatų priežiūrai Violeta Kovieraitė, tel.: 8 46 491041, el. pastas: vkovieraite@jurlig.lt. Turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registracijos pradžios.

Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas: posėdžių salė, 2015 m. balandžio 2d. 10val.

Konkurso sąlygos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų patvirtinimo komisijos posėdyje turi būti paskelbto turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje.

Paskutinį kartą atanujinta 2015-03-24 15:08:35