Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Skelbiamas viešas konkursas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Širdies ir kraujagyslių radiologijos skyriaus vedėjo – intervencinės kardiologijos gydytojo pareigoms užimti

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė skelbia viešą konkursą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės  Širdies ir kraujagyslių radiologijos skyriaus vedėjo – intervencinės kardiologijos gydytojo pareigoms užimti.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

– būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

-mokėti valstybinę kalbą pagal trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-24 nutarimu Nr.1688;

-turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą medicininį išsilavinimą, gydytojo kvalifikaciją, galiojančią gydytojo kardiologo licenciją, radiacinės saugos pažymėjimą;

-turėti ne  mažiau kaip 1 metų darbo patirtį  intervencinės kardiologijos gydytojo pareigose ligoninės stacionare.

 

Specialieji reikalavimai:

-išmanyti ir gebėti tinkamai taikyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitų teisės aktus, reglamentuojančių sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

– žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

– mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa ir kt.).

 

Papildoma kompetencija:

-vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

-įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;

-kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

-darbdavio (-ių) rekomendacija;

-Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ir prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse;
 2. galiojančius asmens tapatybę ir pilietybę (ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus (originalus) bei jų kopijas;
 4. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. savo kaip vadovo trijų metų veiklos programą (iki 5 A4 formato lapų apimties);
 7. privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai priimami juos pateikiant asmeniškai arba atsiuntus registruotu paštu iki 2016-09-02 15.00 val. Ligoninės Personalo ir bendrųjų reikalų skyriui, adresu Liepojos g.45, Klaipėda, 17 kabinetas. Pretendentai dokumentus Ligoninei gali pateikti asmeniškai arba registruotu paštu.

 

Atranka:

Konkursas vyks  2016-09-05 13.00 val.  VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, adresu Liepojos g.45, Klaipėda. Pretendentų atrankos forma – testas žodžiu.

Konkurso komisijos sudėtis:

pirmininkas- Algirdas LIUTKUS, direktoriaus pavaduotojas medicinai,

nariai: Almina KASILIAUSKIENĖ, Lietuvos gydytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės grupės pirmininkė; Žilvinas KIAUŠAS, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas – teisininkas; Rasa BUMBLAUSKAITĖ, Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja; Giedrius ŠIMULIONIS, Diagnostikos skyriaus vedėjas- gydytojas gastroenterologas.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 46 491029. Tik reikalavimus atitinkantys kandidatai bus kviečiami pokalbiui dėl darbo.

 

 

PAREIGINIAI NUOSTATAI

Viešoji įstaiga

KLAIPĖDOS

JŪRININKŲ

LIGONINĖ

Padalinys:  Širdies ir kraujagyslių radiologijos

skyrius   

Pareigos:   Vedėjas – intervencinės kardiologijos

gydytojas

 

PN  Nr.

 

          

 

Vardas,  pavardė

Personalinis

Nr.     

Tiesioginis vadovas

Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Įstaigos vadovas

            Direktorius 

 

Pavaldūs darbuotojai

(arba skyriai)

 

Skyriaus personalas

Atsakingas už:

(pagrindinės funkcijos)

 

 1. Ligonių medicininio aptarnavimo kokybę, personalo darbo kokybę ir kontrolę.
 2. Personalo pirminį ir periodinį darbų saugos instruktavimą darbo vietoje.
 3. Už kasmetinius darbuotojų sveikatos būklės pasitikrinimus.
 4. Už kokybės sistemos veikimą skyriuje.
 5. Už teisingą ir savalaikį skyriaus medicininių dokumentų pildymą ir pateikimą (F-003/a, F-066/a-LK).
Parašo teisė:   už įstaigos ribų (paciento medicininiuose dokumentuose):  galioja

                         įstaigos viduje:   galioja       

Kontaktai:  horizontalūs:  su kitų skyrių vedėjais

                     Ir vertikalūs: direktoriaus pavaduotojas medicinai

                     Ryšiai (su vadovybe ir kitais sveikatos priežiūros dalyviais): –

 

Asmeniniai duomenys, privalomi šioms pareigoms užimti:

Kvalifikacija    Gydytojas                                               Išsilavinimas   Aukštasis universitetinis  medicininis             

Specialybė        Gydytojas kardiologas

Patyrimas:        Licencija verstis  gydytojo kardiologo praktikai.

Mokėjimas:      Darbuotojų sauga ir sveikata, radiacinės sauga, priešgaisrinė sauga

 

 

Atlieka darbus (nurodyti pagrindines funkcijas)

1.      Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos įstatymais, teisės aktais, kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, kolektyvine sutartimi, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais.

2.      Ligoniams pagal klinikinius parodymus, taikydamas Lietuvoje įteisintus ir gydymo metodus bei laikydamasis atitinkamų standartų,  atlieka intervencinius radiologinius tyrimus, intervencines radiologines gydomąsias procedūras, parinkdamas tyrimų apimtį ir metodiką.

3.      Pagal savo kompetenciją veikia savarankiškai ir atsako už savo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka.

4.      Pateikia atliktų tyrimų išvadas ir nurodo tolimesnio gydymo rekomendacijas.

5.      Savalaikiai ir pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus pildo tyrimų protokolus ligos istorijose ir kitus medicininius dokumentus.

6.      Užtikrina ligonio saugumą rentgenologinio tyrimo metu.

7.      Kontroliuoja skyriuje atliekamų tyrimų ir gydomųjų procedūrų atlikimą ir įvertinimą, medicininės dokumentacijos pildymą, tyrimų atlikimo saugumą.

8.      Tinkamai organizuoja ir paskirsto darbą, sudaro gydytojų darbo ir kasmetinių atostogų  grafikus, pasirašytinai supažindina su jais darbuotojus, sprendžia kitus su skyriaus darbo organizavimu susijusius klausimus.

9.      Sistemingai analizuoja kokybinius skyriaus veiklos rodiklius, apibendrina rezultatus.

10.  Kontroliuoja racionalų diagnostinės ir gydomosios aparatūros bei medikamentų panaudojimą.

11.  Rengia ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų pareiginių nuostatų vykdymą.

12.  Kontroliuoja personalo saugų darbą, kontroliuoja pirminių ir periodinių instruktažų darbų saugos klausimais pravedimą.

13.  Teikia pasiūlymus administracijai skiriant paskatinimus ir nuobaudas skyriaus darbuotojams.

14.  Organizuoja skyriuje susirinkimus bei kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus, klinikinius ligonių aptarimus.

15.  Naudojasi gydytojams nustatytomis socialinėmis, kvalifikacijos kėlimo ir kitomis garantijomis.

16.  Reikalauja būtinos informacijos apie ligonius, kuriems paskirtos intervencinės procedūros, kontroliuoja, kad intervencinės procedūros būtų atliekamos, gavus ligonio sutikimą.

17.  Pildo skyriaus gydytojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

18.  Pagal patvirtintą grafiką pasitikrina sveikatą.

19.  Savo kompetencijos ribose priima pacientus, jų artimuosius ir sprendžia klausimus susijusius su pacientų gydymu ir/ar gydymo organizavimu skyriuje.

Specialios užduotys

1.      Dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, kur nagrinėjami pacientų sveikatos klausimai, taip pat mokomi intervencinės radiologijos ir kardiologijos  specialistai.

2.      Teikti siūlymus administracijai, kaip gerinti medicininių paslaugų teikimą pacientams, ir profilaktiką bei darbo sąlygas.

3.      Kontroliuoti statistikos ir kitų privalomųjų atskaitomybės duomenų teikimą.

4.      Kontroliuoti gydytojų ir slaugytojų kvalifikacijos kėlimą.

5.      Pagal būtinumą, savo kompetencijos ribose, vykdo kitas Ligoninės vadovo ar administracijos paskirtas užduotis

 

 

Paskutinį kartą atanujinta 2016-08-18 13:29:57