Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Šir­dies ope­ra­ci­joms Klai­pė­do­je – jau 20 metų

DSC_7725

Klai­pė­dos jūri­nin­kų ligo­ni­nė­je iškil­min­gai pami­nė­tas pir­mo­sios šir­dies ope­ra­ci­jos Klai­pė­do­je ir viso­je Vaka­rų Lie­tu­vo­je 20-metis. Šia neei­li­ne pro­ga ligo­ni­nė­je buvo sureng­ta kon­fe­ren­ci­ja, kurio­je daly­va­vo svei­ka­tos apsau­gos minist­ras Vyte­nis Povi­las And­riu­kai­tis, pro­fe­so­riai Vytau­tas Sir­vy­dis, Riman­tas Bene­tis, dr. Vir­gi­li­jus Taru­tis, kurie kar­tu su kole­go­mis klai­pė­die­čiais apžvel­gė šir­dies chi­rur­gi­jos Vaka­rų Lie­tu­vo­je patir­tį bei pasie­ki­mus.

Klai­pė­die­čių drą­są kur­ti šir­dies chi­rur­gi­ją uos­ta­mies­ty­je prieš 20 metų, kai šalį kama­vo nepri­tek­liai, svei­ka­tos apsau­gos minist­ras paly­gi­no su rašy­to­jo Alek­sand­ro Diu­ma hero­jų bebai­mių muš­kie­ti­nin­kų drą­sa, kai vyrai neklau­sė, kiek yra prie­šų, bet visa­da norė­jo lai­mė­ti kovą ir ją lai­mė­da­vo.

“Klai­pė­da – jūri­nin­kų mies­tas. Čia gyve­na drą­sūs, verž­lūs žmo­nės, sie­kian­tys pla­čių hori­zon­tų. Dėka jų drą­sos ir darbš­tu­mo šian­dien uos­ta­mies­ty­je ir Vaka­rų Lie­tu­vo­je turi­me aukš­to lygio kar­dio­chi­rur­gi­ją ir dar prie viso to – mio­kar­do infark­to gydy­mo klas­te­rį – kva­li­fi­kuo­tą pagal­bą šir­dies ligo­mis ser­gan­tiems regio­no gyven­to­jams”, – kal­bė­jo V. P. And­riu­kai­tis.

Minist­ras padė­kos raš­tus įtei­kė sukak­tį minin­čio Kar­dio­chi­rur­gi­jos sky­riaus vedė­jui Gedi­mi­nui Kund­ro­tui, gydy­to­jams kar­dio­chi­rur­gams Gin­tau­tui Stan­ke­vi­čiui, Riman­tui Len­kai­čiui, sky­riaus vyres­nia­jai slau­gy­to­jai Rimai Šiau­čiu­kė­nei, per­fu­zi­nin­kei Vitai Taru­ly­tei.

Nuo Kar­dio­chi­rur­gi­jos sky­riaus gyva­vi­mo pra­džios čia triū­sian­čius kole­gas padė­ko­mis apdo­va­no­jo ir ligo­ni­nės direk­to­rius dr. Jonas Sąly­ga.

Svar­bios sukak­ties pro­gas kole­gas kar­dio­chi­rur­gus svei­ki­no Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Kau­no kli­ni­kų, Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos ligo­ni­nės medi­kai, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Svei­ka­tos fakul­te­to ir kitų įstai­gų atsto­vai.

 Dr. J. Sąly­ga – idė­jos auto­rius

Idė­ja įkur­ti uos­ta­mies­ty­je Kar­dio­chi­rur­gi­jos sky­rių prieš dau­giau nei 20 metų kilo Klai­pė­dos jūri­nin­kų ligo­ni­nės direk­to­riui J. Sąly­gai.

“Kai pra­dė­jau vado­vau­ti sta­to­mai Jūri­nin­kų ligo­ni­nei, pama­čiau, jog pir­mi­niai struk­tū­ros pla­nai aki­vaiz­džiai pase­no.

Ieš­ko­jo­me gali­my­bės įkur­ti tuos sky­rius, kurių dar nebu­vo Vaka­rų Lie­tu­vo­je. Rei­kė­jo kar­dio­lo­gi­jos cent­ro, inva­zi­nės kar­dio­lo­gi­jos, o šios sri­tys nega­li dera­mai funk­cio­nuo­ti be šir­dies chi­rur­gi­jos.

Tai buvo ypač svar­bu, nes vežant paci­en­tus į Vil­nių ir Kau­ną buvo pra­ran­da­ma daug paci­en­to gyvy­bei bran­gaus lai­ko. Ėmiau­si veiks­mų, kad nau­jo­je ligo­ni­nė­je atsi­rastų Šir­dies chi­rur­gi­jos sky­rius”, – pri­si­mi­nė J. Sąly­ga.

Ligo­ni­nės vado­vas tei­gia šian­dien pui­kiai supran­tan­tis, kodėl tuo­me­ti­nis svei­ka­tos apsau­gos minist­ras Juo­zas Ole­kas jo idė­jai pra­džio­je nepri­ta­rė. “Ką tik buvo atkur­ta Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bė, vis­kam trū­ko lėšų, o aš Klai­pė­do­je norė­jau kur­ti vie­ną bran­giau­sių medi­ci­nos pro­fi­lių.

Tačiau mane šia­me kely­je palai­kė ir rėmė pro­fe­so­riai Algi­man­tas Mar­cin­ke­vi­čius ir Vytau­tas Sir­vy­dis. Kai su šia idė­ja atvy­kau pas šiuos kar­dio­chi­rur­gi­jos patri­ar­chus, Algi­man­tas Mar­cin­ke­vi­čius išta­rė: “Pats Die­vas jus čia atsiun­tė”.

Pasi­ro­do, jog ir pro­fe­sio­na­lams seniai kir­bė­jo min­tis, kad šaliai rei­kia dar vie­no – tre­čio­jo – kar­dio­chi­rur­gi­jos cent­ro.

Sulau­kęs jų palai­ky­mo nenu­lei­dau ran­kų ir pra­dė­jau finan­si­nių rėmė­jų paieš­kas. Atkak­liai myniau jūros vers­lo ir naf­tos kom­pa­ni­jų vado­vų kabi­ne­tų slenks­čius ir įro­di­nė­jau, kad šir­dies chi­rur­gi­ja Klai­pė­do­je būti­na, jog tai nėra neįgy­ven­di­na­ma fan­ta­zi­ja ar avan­tiū­ra.

Džiau­giau­si, kad pavy­ko įti­kin­ti, kad galė­jau nuvyk­ti pas minist­rą Juo­zą Ole­ką ir pasa­ky­ti: “Pini­gų įran­gai turiu, lei­s­ki­te veik­ti”.

Kur­da­mas šį sky­rių su bran­gio­mis ir moder­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, nau­jo­mis dar­bo vie­to­mis, labai rizi­ka­vau. Rei­kė­jo eko­no­miš­kai pagrįs­ti, kad visa tai pasi­tei­sins.

Esu dėkin­gas pro­fe­so­riui Vytau­tui Sir­vy­džiui, kad jis padė­jo subur­ti gydy­to­jų, slau­gy­to­jų koman­dą, kuri nepa­bū­go palik­ti sos­ti­nę ir atvyk­ti į Klai­pė­dą pra­dė­ti vis­ką nuo pra­džių.

Didžio­ji dalis šios koman­dos iki šiol kar­tu su mumis”, – pasa­ko­jo ligo­ni­nės vado­vas, kurio dėka Klai­pė­dos kraš­te ir užgi­mė tre­čia­sis šaly­je kar­dio­chi­rur­gi­jos cent­ras.

Per metus 550 ope­ra­ci­jų

1994 metų gegu­žės 30 die­ną vado­vau­jant pro­fe­so­riui V. Sir­vy­džiui Klai­pė­do­je buvo atlik­ta pir­mo­ji šir­dies ope­ra­ci­ja. Trys kar­dio­chi­rur­gai pra­dė­jo ope­ruo­ti vie­no­je ope­ra­ci­nė­je, ir tai ne kas­dien.

“Šian­dien Klai­pė­do­je dir­ba pen­ki šir­dies chi­rur­gai, kurie kas­dien ope­ruo­ja dvie­jo­se ope­ra­ci­nė­se. Ope­ra­ci­jų skai­čius išau­go nuo 113, atlik­tų 1995 metais, iki 551, pada­ry­tos 2013-aisiais.

Per pasta­ruo­sius tre­je­tą metų ope­ra­ci­jų skai­čius sta­bi­li­za­vo­si, o tai reiš­kia, kad šir­dies chi­rur­gų dar­bo apim­tis visiš­kai ati­tin­ka porei­kį ir kie­ky­bi­nė sky­riaus plėt­ra jau pasiek­ta.

Šian­dien esa­me dide­lio šir­dies ligas gydan­čio kolek­ty­vo dalis, sto­vi­me ant tvir­to kar­dio­lo­gi­jos pama­to”, – sakė Kar­dio­chi­rur­gi­jos sky­riaus vedė­jas Gedi­mi­nas Kund­ro­tas.

Sky­riu­je pla­ni­ne tvar­ka pacien­tas išo­pe­ruo­ja­mas per porą savai­čių, sku­bos tvar­ka nedel­siant – bet kuriuo paros metu.

Klai­pė­dos jūri­nin­kų ligo­ni­nės Kar­dio­chi­rur­gi­jos sky­riu­je pada­ro­ma 20 pro­cen­tų visų šaly­je atlie­ka­mų šir­dies ope­ra­ci­jų.

Uos­ta­mies­ty­je neo­pe­ruo­ja­mos tik vai­kų šir­dys ir neat­lie­ka­mos trans­plan­ta­ci­jos. Visa kita šir­dies chi­rur­gi­ja čia yra, o gydy­to­jai savo pro­fe­sio­na­lu­mu nenu­si­lei­džia kole­goms iš Vil­niaus ar Kau­no.

 Komen­ta­rai

Šir­dies chi­rur­gi­ja – bend­ras kūri­nys

Vytau­tas SIR­VY­DIS, pro­fe­so­rius: Klai­pė­dos šir­dies chi­rur­gi­ja – dau­ge­lio žmo­nių kūri­nys. Klai­pė­do­je ji atsi­ra­do dės­nin­gai, nes to rei­kė­jo Lie­tu­vai kaip civi­li­zuo­tai vals­ty­bei, rei­kė­jo Klai­pė­dos kraš­to žmo­nėms, kad susir­gę ūmio­mis ar lėti­nė­mis šir­dies ligo­mis, jie turė­tų arti talen­tin­gus chi­rur­gus. Sun­kiai įver­ti­na­mas ligo­ni­nės vado­vo dr. J. Sąly­gos atlik­tas mil­ži­niš­kas dar­bas: suras­ti rėmė­jai, padė­tas finan­si­nis pag­rin­das jo paties suma­ny­tai šir­dies chi­rur­gi­jos idė­jai įgy­ven­din­ti. Džiau­giuo­si gydy­to­jo kar­dio­chi­rur­go G. Kund­ro­to orga­ni­za­ci­niu talen­tu – paly­gi­nus su kitais, turė­da­mi mažiau chi­rur­gų, klai­pė­die­čiai pada­ro dau­giau ope­ra­ci­jų. Anuo­met gai­la buvo iš sos­ti­nės išleis­ti į pajū­rį talen­tin­gus jau­nus šir­dies chi­rur­gus, ane­ste­zio­lo­gus, slau­gy­to­jas, bet dabar džiau­giuo­si, nes Jūri­nin­kų ligo­ni­nė­je jie išsklei­dė spar­nus. Šian­dien jau nie­kas nebe­klau­sia, ar rei­kia Klai­pė­dai šir­dies chi­rur­gi­jos. 500 ope­ra­ci­jų per metus – tai atkur­ta svei­ka­ta, išgel­bė­tos žmo­nių gyvy­bės. Tai geri­na bend­rą šalies mir­tin­gu­mo nuo šir­dies bei krau­ja­gys­lių ligų sta­tis­ti­ką ir lei­džia Lie­tu­vą pri­skir­ti aukš­tos civi­li­za­ci­jos vals­ty­bėms, kurio­se žmo­nės gau­na patį geriau­sią gydy­mą”.

 “Vakarų ekspresas”

 

 

Paskutinį kartą atanujinta 2014-06-10 15:28:15