Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Vaistų reklamuotojų vizitų tvarka

Patvirtinta

Klaipėdos jūrininkų ligoninės Direktoriaus 2015-09-04

įsakymu Nr. 2-647

 

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROJI DALIS

 

 

 1. Vaistų reklamuotojų vizitų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja fizinio asmens, vaistinio preparato registruotojo ir/ar jo atstovo įgalioto reklamuoti vaistinius preparatus (toliau – Vaistų reklamuotojas) reglamentuoja vaistų reklamuotojų vizitų registracijos organizavimo tvarką nustatytą VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje (toliau – Ligoninė) ir yra parengtas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“.
 2. Šio Aprašo tikslas užtikrinti tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių vaistinių preparatų reklamą ligoninėje bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, skleidžiamą kryptingą informaciją apie vaistinius preparatus, agitacinę veiklą ar raginimą, kuriais siekiama skatinti vaistinių preparatų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą, įskaitant:
  • vaistų reklamuotojų vizitus, kurių metu teikiama informacija apie vaistinius preparatus, pas sveikatos priežiūros specialistus, turinčius teisę skirti vaistinius preparatus;
  • vaistinių preparatų neparduodamų pavyzdžių platinimą;
  • skatinimą skirti, tiekti, parduoti ar vartoti vaistinius preparatus duodant, siūlant ar žadant dovanas, asmeninę naudą ar premijas pinigais ar natūra.
 3. Vienos dienos skirtam vizitui priimami ne daugiau nei 2 vaistų reklamuotojai.
 4. Vaistų reklamuotojams atvykti į ligoninę, tikslu asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir/ar suteikti jam informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą draudžiama:
  • sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti;
  • neužsiregistravus „Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale“;
  • jei paskirtas vizito laikas yra pakeistas dėl objektyvių priežasčių, iš anksto nesuderinus laiko su sveikatos priežiūros specialistu.“
 5. Šiuo Aprašu privalo vadovautis Klaipėdos jūrininkų ligoninės asmens sveikatos priežiūros specialistai ir vaistų reklamuotojai.
 6. Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių vaistų reklamuotojas negali būti priimtas sveikatos priežiūros specialisto iš anksto užregistruotu ir „Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale“ nurodytu laiku, vaistų reklamuotojo vizitas gali buri perkeliamas į kitą su sveikatos priežiūros specialistu suderintą laiką. Vaistų reklamuotojas apie tokį pakeitimą informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu.

 

 1. VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ REGISTRACIJOS ORGANIZAVIMAS
 2. Vaistų reklamuotojų vizitai, tikslu asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir/ar suteikti jam informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, registruojami šiuo įsakymu patvirtintame „Vaistų reklamuotojų vizitų VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje registracijos žurnale“ (toliau – Žurnalas). Žurnale Ligoninės paskirtas atsakingas darbuotojas daro įrašus nurodydamas:
  • vaisto reklamuotojo vardą ir pavardę;
  • bendrovės, kurią atstovauja vaisto reklamuotojas pavadinimą, juridinio asmens registracijos numerį (įmonės kodą);
  • pageidaujamą vaisto reklamuotojo vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus);
  • su kokio profilio sveikatos priežiūros specialistais pageidaujama susitikti. Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, nurodoma ir šio specialisto vardas ir pavardė.
 3. Žurnalą parengia, pildo ir saugo Ligoninės atsakingi darbuotojai:
  • Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, adresu Liepojos 45, Klaipėda, – Personalo ir bendrųjų reikalų atsakinga specialistė tel. 8 46 491003, faks. 8 46 385338, el. paštas jurlig@jurlig.lt;
  • Ligoninės II – ojo ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje, adresu Taikos prospektas 46, Klaipėda – vyresnioji bendros praktikos slaugytoja tel. 8 46 342008, el.paštas ekorcmariene@jurlig.lt
  • Ligoninės Palangos departamente, adresu Klaipėdos pl. 76, Palanga, – reikalų tvarkytoja tel. 8 460 41260, faks. 8 460 41261, el. p. palanga@jurlig.lt;
  • Ligoninės Psichiatrijos departamente, adresu Aušros 27, Švėkšna, Šilutės raj., – vyresnioji specialistė tel. 8 441 48281, faks. 8 441 48261, el. p. dozeliene@jurlig.lt.
 4. Vaistų reklamuotojų vizitai VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje leidžiami:
  • individualūs susitikimai su asmens sveikatos priežiūros specialistais tik iš anksto suderinus vizitą po pacientams skirto priėmimo laiko, neesant laukiančių pacientų ir užregistravus „Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale“;
  • vaistų reklamuotojų vizitas pas sveikatos priežiūros specialistą organizuojamas ir vaistų reklama atliekama taip, kad nebūtų trukdoma kitų sveikatos priežiūros specialistų darbui;
  • Vaistų reklamuotojas apie būsimą savo vizitą, jo tikslą, trukmę ir pageidautiną laiką atsakingus už vaistų reklamuotojų vizitų registraciją Ligoninės darbuotojus informuoja telefonu, elektroniniu paštu ar faksu ir vizito laiką derina ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo vizito:
   • su chirurgijos profilio sveikatos priežiūros specialistais, jų sueigų metu – kiekvieną darbo penktadienį 8.10- 8.30 val.;
   • terapijos profilio sveikatos priežiūros specialistais, jų sueigų metu – kiekvieną darbo penktadienį 8.30 – 9.00 val.;
   • Ligoninės Psichiatrijos departamente, adresu Aušros 27, Švėkšna, Šilutės raj., su psichiatrijos profilio sveikatos priežiūros specialistais, jų sueigų metu – kartą per savaitę nuo 8.30 val. iki 9.00 val.;
   • Ligoninės Palangos departamente, adresu Klaipėdos pl. 76, Palanga, – jų sueigų metu kiekvieną darbo antradienį, su chirurgijos profilio sveikatos priežiūros specialistais nuo 8.15 val. iki 8.30 val. ir terapinio nuo 9.30 val. – iki 10.00 val.;
   • su atitinkamo profilio skyriaus sveikatos priežiūros specialistais kvalifikacijos kėlimo klausimais, sueigų metu ne dažniau kaip 2 (du) kartus per mėnesį.
 1. Asmens sveikatos priežiūros specialistai privalo:
  • susitikti su vaistų reklamuotojais tik laikantis šiame apraše numatytos tvarkos;
  • nepriimti vaistų reklamuotoją pacientams skirtu priėmimo laiku ar esant pacientams, kurie laukia priėmimo, ar neužsiregistravusius Žurnale;
  • apie visus nesklandumus ir/ar pažeidimus, susijusius su vaistų reklamuotojų vizitais, informuoti tiesioginį vadovą ir/ar direktoriaus pavaduotoją medicinai.
 2. Atsakingi už vaistų reklamuotojų vizitų registraciją darbuotojai privalo:
  • Tinkamai pildyti bei saugoti vizitų su vaistų reklamuotojais registravimo „Vaistų reklamuotojų vizitų VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje registracijos žurnale“;
  • derinant reklaminio renginio laiką, užtikrinti, kad jis būtų tik 9.3 punkte nurodytu laiku;
  • po registracijos informuoti apie susitikimą asmens sveikatos priežiūros specialistą ir/ar skyriaus vedėją;
  • informuoti direktoriaus pavaduotoją medicinai ir atitinkamo skyriaus vedėją, kai vaistų reklamuotojai registruojasi rytinei konferencijai;
  • apie visus nesklandumus, susijusius su vaistų reklamuotojų registracija, informuoti departamentų, skyrių vedėjus ir/ar direktoriaus pavaduotoją medicinai.
 3. Departamentų ir skyrių vedėjai privalo:
  • kiekvieną mėnesį atsakingiems darbuotojams už reklamuotojų vizitų registraciją, nurodytiems Aprašo 8 p. pateikti organizuojamų gydytojų kvalifikacijos kėlimo sueigų datą ir laiką;
  • informuoti atsakingą darbuotoją už vaistų reklamuotojų vizitų registraciją, dėl pasikeitusio vizito laiko ar kitų aplinkybių, kurioms atsiradus vaistų reklamuotojas (-ai) negalės būti priimtas;
  • nedelsiant informuoti direktoriaus pavaduotoją apie vaistų reklamuotojų padarytus šio aprašo at kitų teisės aktų, reglamentuojančių vaistinių preparatų reklamą, reikalavimų pažeidimus.

 

 

III. ATSAKOMYBĖ

 

 1. Darbuotojai, atsakingi už vaistų reklamuotojų vizitų registraciją atsako už tinkamą vaistų reklamuotojų vizitų registraciją, savalaikį ir tinkamą informacijos teikimą bei registracijos žurnalo prieinamumą ir saugojimą.
 2. Asmens sveikatos priežiūros specialistai atsako už šiame Apraše nurodytų reikalavimų tinkamą vykdymą.
 3. Departamentų ir skyriaus vedėjai atsako už numatytų Apraše reikalavimų laikymąsi bei vykdymo kontrolę.
 4. Asmenys, pažeidę šiame Apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Apie Vaistų reklamuotojų padarytus šiame Apraše ar kituose teisės aktuose reglamentuojančiuose vaistinių preparatų reklamą numatytos tvarkos pažeidimus Ligoninė praneša Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos.
 6. Farmacinei įmonei, kurios darbuotojas padarė Aprašo 17 str. nurodytus pažeidimus (-ą), uždraudžiama rengti susitikimus ar reklaminius renginius Ligoninėje 6 mėnesius.“

 

 

 

 

_______________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus 2015-09-04

įsakymu Nr. 2- 647

1 priedas

 

VšĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖ

 

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr. Vaistų reklamuotojo vardas, pavardė Bendrovės, kuriai atstovauja pavadinimas, įmonės kodas Vizito data ir laikas Vizito tikslas (numatomi reklamuoti vaistai) Asmens sveikatos priežiūros specialisto ar skyriaus vedėjo vardas, pavardė Pastabos*
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

* – pastabose įrašomas keičiamas laikas arba atšauktas vizitas.

 

Paskutinį kartą atanujinta 2015-09-07 15:53:31