Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Медична допомога українцям

Medicinos pagalba ukrainiečiams

Atmintinė skelbiama lietuvių, anglų, ukrainiečių bei rusų kalbomis.  Atmintinę rasite čia.

Vaistų reklamuotojų vizitų tvarka

PATVIRTINTA

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės

Direktoriaus

2019-02-07 įsakymu Nr. 2-79

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMINIŲ RENGINIŲ 

VšĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

1. Vaistų reklaminių renginių organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje (toliau – KJL) vaistinių preparatų reklamos sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, turintiems teisę skirti ar tiekti, parduoti /išduoti vaistinius preparatus, tvarką, vaistinių preparatų reklamos davėjo, gamintojo, tarpininko, skleidėjo, vaistų reklamuotojo pareigas, ir yra privalomos visiems reklaminės veiklos subjektams.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 49 straipsnio 8 dalimi ir 51 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgiant į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms skirtais vaistais (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 69), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES (OL 2012 L 299, p.1), nuostatais bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. Šio Aprašo tikslas užtikrinti, kad KJL vaistų reklamuotojai teiktų informaciją apie vaistinį preparatą tik KJL vykstančiuose reklaminiuose renginiuose pagal išankstinę registraciją.
4. Vartojamos sąvokos:
4.1. Reklamuojantis vaistinius preparatus – bet koks vaistinio preparato reklamos davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas (toliau – Atstovas, Atstovai);
4.2. Asmens sveikatos priežiūros specialistas (-ai) – sveikatos priežiūros, farmacijos ir specialistai dirbantys Ligoninėje (toliau – Ligoninės darbuotojai).
4.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose ar teisės aktuose vartojamas sąvokas.
5. Atstovams ir Ligoninės darbuotojams draudžiama:
5.1. Atstovui siekti asmeniškai, nesilaikant šiame Apraše ar kituose teisės aktuose nurodytos tvarkos susitikti su Ligoninės darbuotoju, turinčiu teisę skirti (išrašyti) vaistinius preparatus pacientams ar organizuoti vaistinių preparatų įsigijimą Ligoninėje;
5.2. Atstovams pažeisti nustatytus reikalavimus, reklamuojant, pristatant vaistinius preparatus Ligoninės darbuotojams, turintiems teisę išrašyti vaistinius preparatus pacientams, kai reklamai naudojami vaistinių preparatų neparduodami pavyzdžiai;
5.3. Skatinti ar kitaip daryti poveikį Ligoninės darbuotojams, kad pastarieji skirtų, tiektų ar išduotų vaistinius preparatus pacientams pažeidžiant galiojančius teisės aktus;
5.4. Atstovams tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, pažadėti ar susitarti duoti Ligoninės darbuotojui (-ams) atlygį už jo veikimą ar neveikimą vaistų reklamuotojo naudai;
5.5. Ligoninės darbuotojui (-ams) – prašyti ir/ar priimti neteisėtą atlygį, pasinaudoti savo padėtimi atliekant konkrečius veiksmus ar jų išvengiant, įskaitant sprendimo (-ų) priėmimą, tiesioginio ir/ar netiesioginio poveikio (įtakos) darymą sprendimų priėmimui, suteikiančių ar galinčių suteikti neteisėtą naudą vaistų reklamuotojo bendrovei ar pačiam vaistų reklamuotojui;
5.6. Atstovams reklamuojant ar pristatant (reprezentuojant) vaistinius preparatus Ligoninės darbuotojams, siūlyti, teikti ir/ar žadėti dovanas, įskaitant mažavertes, dovanas ar kitaip neteisėtai daryti poveikį, kad minėti specialistai ar darbuotojai veiktų vaistų reklamuotojų naudai.
5.7. Atstovo ketinimas, siūlymas ar kiti panašūs veiksmai, kokiu nors būdu suinteresuoti Ligoninės darbuotojus skirti pacientams ir/ar rekomenduoti jiems vaistus, nesant tam pagrįstų ir būtinų medicininių indikacijų;
5.8. Atstovams reklamuoti, siūlyti vaistinius preparatus Ligoninėje besigydantiems pacientams ar bet kuriems kitiems asmenims.
6. Šiuo Aprašu privalo vadovautis Ligoninės darbuotojai ir Atstovai.
7. Atstovas privalo:
7.1. Nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas jo vizito metu Ligoninėje;
7.2. Dalyvaudamas Ligoninėje vykstančiame reklaminiame renginyje, pateikti kiekvieno reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą kitomis priemonėmis;
7.3. Nedelsiant informuoti apie Ligoninėje vykusio reklaminio renginio metu ir/ar iš Ligoninės darbuotojo gautą informaciją apie reklamuojamo vaistinio preparato vartojimo metu pastebėtas nepageidaujamas reakcijas, vaistinio preparato registruotojo mokslo tarnybai.
7.4. Reklaminiame renginyje, organizuojamame Ligoninėje, Atstovas pateikia paciento informaciją apie priemoką arba priemoką, apskaičiuotą pritaikius Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos deklaruotas gamintojų nuolaidas, jeigu Atstovo reklamuojamas vaistinis preparatas yra įrašytas į Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, ir vaistinio preparato pakuotės maksimalią mažmeninę kainą.
7.5. Informacija vaistinio preparato reklamoje turi būti tiksli, papildyta naujausiais duomenimis, patikrinama ir išsami, kad specialistas galėtų susidaryti nuomonę apie vaistinio preparato terapinę vertę, bei atitikti vaistinio preparato charakteristikų santrauką.
8. Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo tvarkos aprašas viešai paskelbiamas Ligoninės interneto svetainėje, siekiant užtikrinti galimybę susipažinti visiems suinteresuotiems asmenims.

II. VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMINIŲ RENGINIŲ REGISTRACIJA IR VYKDYMAS

9. Atstovas, norėdamas organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau, kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu (adresu Liepojos g.45, LT92288 Klaipėda) ar elektroniniu būdu atsakingam asmeniui ([email protected]) pateikti prašymą (1 priedas) leisti organizuoti reklaminį renginį.
10. Atsakingas asmuo suderinęs su Atstovu tikslią renginio datą, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, registruoja pateiktus prašymus Vaistinių preparatų reklaminių renginių registravimo žurnale (2 priedas) ir paruošia Reklaminių renginių grafiką, kuris viešai skelbiamas Ligoninės interneto svetainėje. Informacija apie Vaistinių preparatų reklaminius renginius interneto svetainėje atnaujinama ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.
11. Reklaminis renginys gali būti skirtas informacijai apie vieną ar kelis reklamuojamus vaistinius preparatus pateikti. Jame gali dalyvauti daugiau negu vieno vaistinio preparato gamintojo, platintojo, tarpininko Atstovai.
12. Planuojami reklaminiai renginiai paprastai organizuojami per rytines Ligoninės darbuotojų sueigas:
12.1. chirurginio profilio – penktadieniais nuo 8.10 val. iki 8.50 val.;
12.2. terapinio profilio – penktadieniais nuo 8.40 val. iki 9.10 val.;
12.3. tinkamas visiems Ligoninės darbuotojams – kiekvieno mėnesio 4-tą trečiadienį nuo 8.00 val. iki 8.30 val.
13. Ligoninės Atsakingas asmuo reklaminio renginio laiką suderina su direktoriaus pavaduotoju medicinai ir/ar, jei to reikia ar pageidauja Atstovas, su atitinkamo profesinio profilio skyriaus vedėju. Reklaminis renginys negali trukti ilgiau 30 min.
14. Praėjusių metų Vaistų reklaminių renginių registravimo žurnalas (duomenys) Ligoninėje saugomas 5 metus.
15. Atsakingas asmuo, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki reklaminio renginio datos, informaciją apie suplanuotą reklaminį renginį elektroniniu paštu paskelbia Ligoninės atitinkamų skyrių vedėjams, kurie apie tai turi informuoti skyriaus sveikatos priežiūros specialistus.
16. Sveikatos priežiūros specialisto dalyvavimas reklaminiuose renginiuose yra savanoriškas.
17. Ligoninė, Ligoninės darbuotojai negali nustatyti, imti ar reikalauti mokesčio ar bet kokio kito atlygio iš Atstovo už reklaminį renginį, kuris organizuojamas jo prašymu.
18. Visiems Atstovams turi būti užtikrintos vienodos galimybės organizuoti Ligoninėje reklaminius renginius.
19. Reklaminiame renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip du Ligoninės darbuotojai, kuriems, atsižvelgiant, į jų profesinę kvalifikaciją ar kitą būtinumą, susijusį su tiesioginių funkcijų vykdymu, numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą (pristatomą) vaistinį preparatą.
20. Reklaminiame renginyje gali dalyvauti skirtingose ASP įstaigose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu Ligoninėje dirba tik vienas sveikatos priežiūros specialistas, kuriam, atsižvelgiant į jo profesinę kvalifikaciją, Atstovas numato pateikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali, reklaminiame renginyje, Ligoninės direktoriui leidus, gali būti kviečiami dalyvauti kitų ASP įstaigų atitinkamų profesinių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistai.
21. Atstovai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos, praneša Atsakingam asmeniui atvyksiančio vaistų reklamuotojo vardą, pavardę, pareigas, kontaktinį telefono numerį. Jeigu informacija pasikeičia ar atsiranda priežastys, dėl kurių reklaminis renginys numatyta data įvykti negalės, Atstovas ir/ar Atsakingas asmuo vienas kitą informuoja Aprašo 24 ir 25 punktuose numatyta tvarka.
22. Reklaminio renginio dieną reklamos davėjo Atstovas prieš renginį atvyksta į Ligoninę pas Atsakingą asmenį ir pasiima reklaminio renginio registracijos lapą (3 priedas). Kiekvienas reklaminio renginio dalyvis pasirašo registracijos lape, nurodydamas vardą, pavardę, darbovietę ir kontaktinius duomenis.
23. Pasibaigus renginiui, Atstovas pasirašo popieriniame Reklaminių renginių žurnale, patvirtindamas, kad renginys įvyko.
24. Pasibaigus renginiui, reklamos davėjo Atstovas registracijos lapą grąžina Atsakingam asmeniui. Šio lapo kopija, jam paprašius pateikiama Atstovui. Reklaminio renginio registracijos lapai saugomi 2 metus nuo reklaminio renginio dienos.
25. Ligoninė, esant objektyvioms priežastims, turi teisę atšaukti iš anksto suplanuotą reklaminį renginį. Apie tai Atsakingas asmuo skubiai telefonu ir raštu ar elektroniniu būdu informuoja Atstovą.
26. Atstovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną praneša Atsakingam asmeniui apie tai, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į numatytą reklaminį renginį, o Atsakingas asmuo, apie neįvykusį reklaminį renginį, pažymi Vaistų reklaminių renginių registravimo žurnale. Informacija apie atšauktą ar neįvykusį reklaminį renginį paskelbiama viešai Ligoninės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

III. ATSAKOMYBĖ

27. Ligoninės darbuotojas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo įvykusio reklaminio renginio informuoti direktoriaus pavaduotoją medicinai, ir/ar skyriaus vedėją apie pastebėtus vaistinių preparatų reklamavimo tvarkos pažeidimus. Skyriaus vedėjas, gavęs tokią informaciją, iš karto informuoja direktoriaus pavaduotoją medicinai.
28. Ligoninė, gavusi pranešimą apie tai, kad Atstovas pažeidė teisiniais aktais nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo pažeidimo nustatymo dienos, raštu informuoja Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos.
29. Atstovai pažeidę šiame Apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
30. Atsakingas asmuo atsako už tinkamą vaistinių preparatų reklaminių renginių registraciją, tinkamą informacijos teikimą bei registracijos žurnalo prieinamumą, pildymą ir saugojimą.

31. Ligoninės darbuotojų šiame Apraše nurodytų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui, už kurio padarymą atsakomybė numatyta LR Darbo kodekse.
32. Direktoriaus pavaduotojas medicinai, departamentų ir skyrių vedėjai atsako už numatytų Apraše reikalavimų laikymosi bei vykdymo tinkamą organizavimą ir savalaikę kontrolę.

Prašymas leisti organizuoti reklaminį renginį

Reklaminio renginio registracijos lapas

Vaistų reklaminių renginių organizavimo registracijos žurnalas 

Vaistų reklaminių renginių grafikas 2022 m.

 

 

 

Paskutinį kartą atanujinta 2022-11-28 14:45:01